SGS şahadatnamasy bilen öý bezegi üçin hünärmen Hytaý PE Ewkalipt emeli turf diwar paneli (49852)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösen tehnologiýalar we desgalar, berk ýokary hilli kadalaşdyrmak, bahanyň amatly bolmagy, alyjylar bilen ýakyn goldaw we ýakyn hyzmatdaşlyk bilen, öý bezegi üçin Professional China PE Ewkalipt emeli turf diwar paneli üçin alyjylarymyz üçin iň oňat peýdany bermäge bagyş etdik. SGS şahadatnamasy (49852), biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin haýran galdyryjy guramalary garşylaýarys, bilelikdäki ösüş we özara üstünlik gazanmak üçin bütin dünýädäki guramalar bilen işlemek mümkinçiligine garaşýarys.
Ösen tehnologiýalar we desgalar, berk ýokary hilli kadalaşdyrmak, bahanyň amatly bolmagy, alyjylar bilen ajaýyp goldaw we ýakyn hyzmatdaşlyk bilen alyjylarymyz üçin iň oňat peýdany bermäge bagyş etdik.Hytaý emeli zawod we emeli gül bahasy, Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyna we hyzmatdan soň iň gowusyna bil baglamak we hyzmatdaşlykda bolmak üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga we geljekde üstünlik gazanmaga tüýs ýürekden garaşýarys!

Düşündiriş

Bu emeli kirpi ýylyň dowamynda bahar gök öwüsýän öýüňize getirip biler.Ajaýyp dizaýn sizi tebigata çümen ýaly duýýar.UV berkligi we solmagyna garşy täze ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasaldy.Dik bag diwaryny dörediň, derwezäňizi geýiň, surata düşüriş fonuny düzüň, köpçülik balkonyňyzy ýapyň;goýmalar içerde-de, daşarda-da çäksizdir, sebäbi howa şertlerine garamazdan hiç hili solup ýa-da gurap bilmersiňiz.Residentialaşaýyş we täjirçilik maksatly ulanmak üçin ajaýyp.Aýratyn önümiň hili we tebigy real dizaýn bu önümi iň gowy saýlamaga öwürer.

Goşulmaýar:

Gorag posty / labyr

Aýratynlyklary

Her panelde aňsat gurnamak üçin birleşdiriji birleşdiriji bar, ýa-da paneli islendik agaç çarçuwasyna ýa-da haýat bilen baglanyşdyryp bilersiňiz

Her panel 2,8 inedördül metr

Her guty birkemsiz gurmak üçin 12 sany ýaşyl zolakly halta bilen gelýär

Açyk eýwan meýdançasyna gizlinlik goşmak üçin ajaýyp, diwaryňyzy, diwarlaryňyzy, eýwanyňyzy, bagyňyzy, howlyňyzy, gezelenç ýollaryňyzy, fonuňyzy, içerki we daşky keşbiňizi, toýuňyzy we keşbiňizi owadanlaşdyrmak we üýtgetmek üçin hakyky görnüş bilen öz sebitiňizi estetiki taýdan ösdüriň. , Ro Christmasdestwo bezegleri

Bu emeli panelleriň kirpi düýbünden howpsuz, ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl

Bu emeli araçäkler az hyzmat edýär

Haryt maglumatlary

Haryt görnüşi: Gizlinlik ekrany

Esasy material: polietilen

Bölekler goşulýar: ulanylmaýar

Haryt kepilligi: Hawa

Aýratynlyklary

Ösümlik görnüşleri Boxwood
Acementerleşiş Diwar
Ösümlik reňki Greenaşyl
Ösümlik görnüşi Emeli
Ösümlik materiallary 100% Täze PE + UV goragy
Howa çydamly Hawa
UV / solmaga çydamly Hawa
Daşarda ulanmak Hawa
Üpjün ediji niýetlenen we makullanan ulanmak Identaşaýyş jaýy däl;Identaşaýyş jaýy

Ösen tehnologiýalar we desgalar, berk ýokary hilli kadalaşdyrmak, bahanyň amatly bolmagy, alyjylar bilen ýakyn goldaw we ýakyn hyzmatdaşlyk bilen, öý bezegi üçin Professional China PE Ewkalipt emeli turf diwar paneli üçin alyjylarymyz üçin iň oňat peýdany bermäge bagyş etdik. SGS şahadatnamasy (49852), biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin haýran galdyryjy guramalary garşylaýarys, bilelikdäki ösüş we özara üstünlik gazanmak üçin bütin dünýädäki guramalar bilen işlemek mümkinçiligine garaşýarys.
Professional HytaýHytaý emeli zawod we emeli gül bahasy, Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyna we hyzmatdan soň iň gowusyna bil baglamak we hyzmatdaşlykda bolmak üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga we geljekde üstünlik gazanmaga tüýs ýürekden garaşýarys!


  • Öňki:
  • Indiki: