Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Weihai Deyuan Network Industry Co., Ltd., emeli ot we emeli ösümlikleriň söwdasyna ünsi jemleýän tejribeli kompaniýa.

Esasan önümler abadanlaşdyryş otlary, sport otlary, emeli kirpi, giňeldilip bilinýän weli trellisidir.Hytaýyň Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde ýerleşýän import we eksport kompaniýamyzyň baş edarasy.WHDY-nyň iki esasy kooperatiw Önümçilik Zonasy bar.Biri Hebeý welaýatynda ýerleşýär.Beýlekisi Şandong welaýatynda ýerleşýär.Mundan başga-da, Jiangsu, Guangdong, Hunan we beýleki welaýatlardaky kooperatiw zawodlarymyz.

Dürli görnüşli we durnukly haryt üpjünçiligi bilen üpjün etmek we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzyň esasy we artykmaçlygydyr.Departmentshli bölümler müşderilerimize ajaýyp hyzmat berip we önümçilik wagtyny gysgaldyp biljek önümçilik bölümi bilen oňat hyzmatdaşlyk edýärler.

zawod

EMEA, Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. bizde iş bar. WHDY müşderileriň ilkinji bolup durýandygyna ynanýar we müşderilerine gazanmak üçin her dürli bazaryň özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli marketing çözgütlerine we dizaýnlaryna hemişe üns berýär. Iň ýokary derejeli öndüriji bilen hyzmatdaşlykda iň ýokary peýdasy.

Hil önümleri

Sintetiki çerkez meýdanlarymyzyň islendik oýun güni nähili jezany alýandygyny göz öňüne getiriň.Bütin dünýäde gurlan sintetiki ot beýsbol, futbol we sport meýdançalarynyň islendik birinde.WHDY soňky 10+ ýylda meýdan otlaryny oýnamakda birinji ýerde durýar.WHDY gazon gözellik, hil we sportçylaryň çekip biljek iň agyr jezasyna çydap bilmek ukyby bilen tanalýar.

rg (2)
rg (1)
takmynan (6)
cer

Kompaniýanyň başlygy on ýyldan gowrak wagt bäri daşary ýurtlarda ýaşaýar, häzirki wagtda käbir işgärler daşary ýurtlarda ýaşaýarlar.Daşary ýurtlardaky baý tejribämiz, dürli sebitler tarapyndan talap edilýän önüm aýratynlyklary üçin hünär dizaýnyna eýe bolmaga mümkinçilik berýär

thr

Emeli gazon dünýä ineninden bäri dört basgançakdan geçdi.Häzirki wagtda WHDY-nyň önümleri dördünji tapgyra çykýar we yzygiderli täzelenýär we geljekde biodegrirlenip bilinýän materiallarda üstünlik gazanarys diýip umyt edýäris.

ng